Generalni konzulat RS Monošter /O Sloveniji /Politični sistem /

Politični sistem

Uradno ime: Republika Slovenija

 

Ustava: Slovenska ustava je bila sprejeta 23. decembra 1991  in zagotavlja parlamentarni sistem upravljanja. Je najvišji pravni akt, ki ga sprejema in dopolnjuje državni zbor po posebnem postopku (potrebna je dvotretjinska večina).

Drugi pravni akti v hierarhičnem zaporedju so: zakoni, ki jih sprejema državni zbor, odloki vlade za izvajanje zakonov, predpisi, smernice in odredbe ministrstev za izvajanje zakonov in vladnih odlokov; predpisi lokalnih samoupravnih organov, ki jih le-ti sprejemajo za urejanje zadev v okviru svojih pristojnosti. 

Slovenija je demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Predsednika se izvoli na neposrednih volitvah za največ dve petletni obdobji. Predsednik republike je Borut Pahor.

Najvišji zakonodajni organ je državni zbor  (90 poslancev), ki sprejema zakone. Predsednik Državnega zbora je Dejan Židan.  

Državni svet  (40 članov) opravlja svetovalno vlogo in zastopa nosilce socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Predsednik je Alojz Kovšca.

Vlada predstavlja izvršilno oblast in je odgovorna državnemu zboru. Sestavljajo jo predsednik vlade in ministri. Potrjuje jo državni zbor. Predsednik vlade je Marjan Šarec.

Vladno koalicijo sestavljajo Stranka modernega centra (SMC), Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Socialni demokrati (SD).

Sodstvo: Sodniki so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni. Vezani so na ustavo in zakon. Sodišča so okrajna in okrožna; višja sodišča so pritožbena sodišča, vrhovno sodišče pa je najvišje sodišče v sodnem sistemu.

Prvi slovenski varuh človekovih pravic je bil izvoljen septembra 1994. Varuh človekovih pravic o svojem delu poroča državnemu zboru.

Lokalna samouprava: Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih. V Sloveniji je 212 občin, od teh jih ima 11 status mestne občine.