Generalni konzulat RS Monošter /O Sloveniji /Zgodovina /

Zgodovina

Pomembnejši mejniki  

 • predniki današnjih Slovencev so se prvič naselili na tem območju v 6. stoletju;
 • 7. stoletje: kneževina Karantanija, prva slovenska država;
 • 745: Karantanija postane del frankovske države. Slovani prevzamejo krščanstvo in počasi izgubljajo samostojnost;
 • 9. stoletje: Brižinski spomeniki , najstarejši zapis v slovenskem jeziku;
 • 14. stoletje do 1918: slovenske pokrajine postanejo del habsburške, kasneje avstro-ogrske monarhije;
 • sredina 15. stoletja - krajše obdobje celjske kneževine , kot zadnje politične tvorbe s središčem na slovenskem ozemlju;
 • obdobje reformacije postavi temelje slovenskega knjižnega jezika in prinese Slovencem prvo slovensko tiskano knjigo  leta 1550 in leta 1584 slovenski prevod biblije;
 • 1809-13: Ilirske province  (polovica Slovenije je del francoskega cesarstva)- krepi se slovenska narodna zavest;
 • 1848: zahteva po združitvi vseh Slovencev v enotnem kraljestvu znotraj avstrijskega cesarstva - program zedinjene Slovenije ;
 • 1918: konec prve svetovne vojne, po neuspešnem prizadevanju za trializem (razdelitvi habsburške monarhije na avstrijski, madžarski in južnoslovanski del) in razpadu Avstro-Ogrske, razkosanje slovenskega etničnega ozemlja med 4 države; v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevini Jugoslaviji) je slovensko ozemlje razdeljeno najprej na dve administrativni enoti (ljubljansko in mariborsko oblast) nato pa združeno v Dravsko banovino;
 • 1919: priključitev Prekmurja h Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev;
 • 29. november 1945: Slovenci dobijo lastno republiko v okviru Federativne ljudske republike Jugoslavije;
 • 15.9. 1947: ponovna združitev večjega dela Primorske s Slovenijo na podlagi pariške mirovne pogodbe;
 • april 1990: prve demokratične volitve;
 • december 1990: plebiscit za suvereno in samostojno državo (88,5% prijavljenih volivcev glasovalo za);
 • 25. junij 1991: Slovenija razglasi neodvisnost ;
 • 23. december 1991: sprejem nove slovenske ustave ;
 • 15. januar 1992: Evropska unija uradno prizna Slovenijo;
 • 22. maja 1992: Slovenija postane stalna članica OZN;
 • 1. februarja 1999: pridružitveni sporazum z EU stopi v veljavo;
 • 29. marca 2004: Slovenija postane članica NATO;
 • 1. maja 2004: Slovenija postane članica EU ;
 • 1. januar 2007: Slovenija uvede evro ;
 • 1. januar - 30. junij 2008: Slovensko predsedstvo Sveta EU