Generalni konzulat RS Monošter /O Sloveniji /Osnovne geografske značilnosti /

Osnovne geografske značilnosti

Lega: Slovenija je srednjeevropska država.

Površina: 20.273 km2

Dolžina meja: z Avstrijo 318, z Italijo 280, z Madžarsko 102 in s Hrvaško 670 km; skupaj 1370 km.

Dolžina obale: 46,6 km

Pokrajinska raznolikost: Slovenija je stičišče štirih velikih evropskih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorstva, sredozemskega sveta ter Panonske nižine.

Pokrajinske enote: Slovenija ima osem geografsko bolj ali manj zaključenih pokrajin, ki so tudi zgodovinsko utemeljene in splošno uveljavljene: Primorska, Notranjska, Gorenjska, Dolenjska, Bela krajina, Koroška, Štajerska, Prekmurje.

(Predlogi nove regionalizacije so v pripravi.)

Najvišji vrh: Triglav, 2864 m

 

Vode: Slovenija je dežela voda. Skupna dolžina vodnih tokov, rek, stalnih in hudourniških pritokov je 26 600 km. Po skupni količini rečne vode na prebivalca se Slovenija uvršča med najbogatejše evropske države, saj skoraj štirikrat presega evropsko povprečje.

Povprečna nadmorska višina: 556,8 m

Delež gozda: Več kot polovico površine pokrivajo gozdovi - 1.163.812 ha (v Evropi imata več gozdov samo še Finska in Švedska).

Rastlinstvo in živalstvo: Pestra geološka zgradba, razgibanost v reliefu (od morske gladine do 2864 m nadmorske višine) ter dejstvo, da se Slovenija razprostira na štirih biogeografskih območjih, so omogočile bogastvo rastlinskih in živalskih vrst. V Sloveniji uspeva 3000 praprotnic in cvetnic ter 50.000 različnih živalskih vrst. Številni so tudi živalski in rastlinski endemiti.

Varstvo narave: Zavarovano je skoraj 11% ozemlja. Največje območje zavzema Triglavski narodni park (83.807 ha). Z varstvenim režimom, ki ga tam uveljavljamo, se uvrščamo na ugledno mesto v Evropi.

Škocjanske jame, ki se ponašajo z največjim podzemskim kanjonom na svetu, so bile leta 1986 vpisane v seznam svetovne dediščine pri UNESCU. Na seznam mokrišč v okviru Ramsarske konvencije pa so bile doslej uvrščene Sečoveljske soline, razglašene leta 1993, Cerkniško jezero – del kraškega porečja Ljubljanice, razglašeno leta 2006, in sistem podzemnih mokrišč v Škocjanskih jamah, razglašen leta 1999.

Od  27. junija 2011 so na UNESCO Seznam svetovne dediščine vpisana tudi kolišča na Ljubljanskem barju, od leta 2012 pa še Rudnik živega srebra v Idriji.

Podnebje: alpsko, celinsko, sredozemsko